Poplachový plán obce Běstvina

Pozn. pro všechny části obce

Stupeň poplachuJednotkaKraj
1 stupeň poplachuHZS stanice SečPardubický
JSDH TřemošnicePardubický
JSDH SečPardubický
JSDH BěstvinaPardubický
2 stupeň poplachuJSDH Ronov nad DoubravouPardubický
JSDH Golčův JeníkovVysočina
JSDH LipovecPardubický
JSDH PrachovicePardubický
JSDH Uhelná PříbramVysočina
JSDH MalečVysočina
3 stupeň poplachuJSDH ŽlebyStředočeský
JSDH HabryVysočina
HZS stanice ChotěbořVysočina
JSDH Heřmanův MěstecPardubický
JSDH ChotěbořVysočina

Požární řád obce Běstvina

HLAVA I.

Předmět a působnost vyhlášky

Čl. 1

 1. Požární řád obce Běstvina (dále jen „obce“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.[1]
 • Požární řád obce je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastnící či užívající nemovitost na území obce a právnické podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

HLAVA II.

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

Čl. 2

 1. Dle zákona o obcích[2] a zákona o požární ochraně[3] odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce starosta obce (zástupce starosty)
 •  

Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany v obci a vždy po závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

 • Velitel jednotky plní povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřen mezi ním a zřizovatelem, jakož i dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH
 • Člen jednotky plní povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem

HLAVA III.

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Čl. 3

 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy,[4] nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, nákupní centra, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další.Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.[5]
 • Fyzické osoby jsou zejména povinny:
 • Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požárů pro záchranné práce
 • Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi
 • Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům
 • Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
 1. Doba, po kterou je vydána výstraha nebezpečí vzniku požárů Českým meteorologickým ústavem při 4 stupni „vysoké riziko“ a 5 stupni „velmi vysoké riziko“
 • Vydáním dočasného nařízení Pardubického, kraje, který zakazuje rozdělávání ohňů v přírodním prostředí na omezenou dobu

HLAVA IV.

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Čl. 4

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedený v čl. 9
 • Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5

HLAVA V.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení

Čl. 5

 1. Obec Běstvina má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Běstvina, která je zařazena v kategorii JPO V/II s počtem minimálně 13 členů.[6] Seznam sil a prostředků JSDH obce Běstvina je uveden v příloze č.3 tohoto požárního řádu
 • O nasazení JSDH obce Běstvina k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Pardubického kraje
 • Člen JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Běstvina 98, Běstvina, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky
 • Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Běstvina může starosta vyhlásit cvičný požární poplach[7]

HLAVA VI.

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Čl. 6

 1. Pro účely této vyhlášky se rozumí
 • Požární vodou voda pro hašení požárů
 • Odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany
 • Zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrné místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz. Příloha č. 2 tohoto požárního řádu)
 • Obec Běstvina stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa.  Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu
 • Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinností[8]

HLAVA VII.

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

Čl. 7

 1. Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:
 1. vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě
 • příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;
 • Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
 • Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
 • Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
 • Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
  • udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;
  • udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;
 • projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;
 • oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.
 • Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)
 • Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy.  Obec nemusí provádět kontrolu, pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)
 • Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.
 • Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
 • Odběrní místa jsou:
 1. nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,
 • čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
 • Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
 • Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
 1. musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky (např. požární stříkačka),
 • musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky, 
 • v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody, zarážka nesmí bránit odtoku vody,
 • musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,
 • místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,
 • pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,
 • kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidel do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

Čl. 8

 • Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
 • Vlastník, provozovatel, popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
 • Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

HLAVA VIII.

Článek 9

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

 • Obec Běstvina nemá zřízenou ohlašovnu požáru, jelikož se na katastru obce nenachází místo s nepřetržitým provozem nebo obsluhou.
 • K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť
 • Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému-hasiče, policii, záchrannou službu)
 • Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena

HLAVA IX.

Článek 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:

 1. Poplachovou rotační sirénou ovládanou dálkově z operačního střediska Hasičského záchranného sboru, nebo ručně ovládanou na budově obecního úřadu
 2. Místním rozhlasem signálem „požární poplach“
 3. AMDS a SMS zprávou odesílanou ze systému Hasičského záchranného sboru

HLAVA X.

Článek 11

Povinnosti fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob

 1. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových  a jiných spotřebičů, při skladování, používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
 • Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům plynu a vody
 • Oznamovat bez odkladu hasičskému záchrannému sboru na čísle 150 nebo 112 každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
 • Neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič

Článek XI.

Fyzickým osobám, fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám se zakazuje

 1. Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání
 • Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
 • Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Omezovat nebo znemožňovat použití označených nástupních ploch pro požární techniku
 • Vědomě parkovat na příjezdové cestě k hasičské zbrojnici, cesta od č. p. 98 Běstvina a bránit tak výjezdu požární techniky[9] příloha č. 5

HLAVA XI

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů[10]

Článek 12

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 1. Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Běstvina stanovené dalšími právními předpisy.[11]
 • Tímto požárním řádem se zrušuje požární řád obce ze dne 23. 10. 2002 schválen usnesením 21 včetně dodatku schváleného 30. 3. 2016 usnesením č. 8/2/17
 • Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.
       
Starostka Ing. Marie Brožková     Místostarostka Alena Salaquardová  

Přílohy požárního řádu obce Běstvina

Příloha č. 1

Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu

Příloha č. 2

Seznam vodních zdrojů pro hašení požárů a záchranné práce

Příloha č. 3

Početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Běstvina

Příloha č. 4

Přehledná mapa pokrytí obce zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce

Příloha č. 5

Nástupní prostor pro členy jednotky a výjezdová cesta pro požární techniku od hasičské zbrojnice


[1] § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

[2] § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

[4] členění dle ČSN 73 0833

[5] § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

[6] § 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

[7] § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. Ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru

[8] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

[9] Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

[10] Zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

[11]  zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí

Příloha č. 1

Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu

 Výpis z poplachového plánu pro obec Běstvina a místní části

Stupeň poplachu Jednotka Kraj
I. HZS stanice Seč Pardubický kraj
I. JSDH Třemošnice Pardubický kraj
I. JSDH Seč Pardubický kraj
I. JSDH Běstvina Pardubický kraj
II. JSDH Ronov nad Doubravou Pardubický kraj
II.  JSDH Golčův Jeníkov Kraj Vysočina
II. JSDH Lipovec Pardubický kraj
II. JSDH Prachovice Pardubický kraj
II. JSDH Uhelná Příbram Kraj Vysočina
II. JSDH Maleč Kraj Vysočina
III. JSDH Žleby Středočeský kraj
III. JSDH Habry Kraj Vysočina
III. HZS stanice Chotěboř Kraj Vysočina
III. JSDH Heřmanův Městec Pardubický kraj
III. JSDH Chotěboř Kraj Vysočina

Příloha č. 2

Seznam vodních zdrojů pro hašení požárů a záchranné práce

Název Typ Adresa
Hydrant 1 Podzemní hydrant Náves Běstvina u č. p. 1 – Zámek
Hydrant 2 Podzemní hydrant Vestec č. p. 20
Zástodolní rybník Přírodní zdroj – rybník V části Běstvina směr Pařížov a Spačice
Hlubošský rybník Přírodní zdroj – rybník Na konci obce Běstvina směr Pařížov
Řeka Doubrava Přírodní zdroj – řeka Spačice pod mostem komunikace 340
Řeka Doubrava Přírodní zdroj – řeka Pařížov u č. p. 6

Pozn. Vodní zdroje jsou zakresleny v příloze č. 4

Příloha č. 3

Početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Běstvina

Tabulka č. 1 – početní stavy v jednotce

Zařazení v jednotce Počet
Velitel jednotky 1
Velitel družstva 2
Strojník 2
Člen 8

Tabulka č. 2 výzbroj a výstroj jednotky

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
DA Mitsubishi L 200 1
PPS 12 1
Kalové čerpadlo Progres 1000 1
Kalové elektrické ponorné čerpadlo 1
Motorová pila Oleo-mac 952 1
Mobilní osvětlovací stožár 1
Třívrstvý zásahový oblek Fireman Patriot 6
Zásahový oblek Bush Fire 15
Radiostanice mobilní HYT TC 700 4
Radiostanice vozidlová HYT 1

Příloha č. 4

Přehledná mapa pokrytí obce zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce

Hydrant číslo 1 Běstvina

Hydrant číslo 2 Běstvina Vestec

Zástodolní rybník

Hlubošský rybník

Pařížov – řeka Doubrava

Spačice – řeka Doubrava

Příloha č. 5

Nástupní prostor pro členy jednotky a výjezdová cesta pro požární techniku od hasičské zbrojnice